Jesteś tu:  Strona główna    Nasza oferta    Aplikacje RIA

Zapytaj o produkt

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem, skontaktuj się z nami

 

 

albo przejedź do działu

 

Lista wdrożeń systemu mSHOP

 

 

Analiza aplikacji RIA w porównaniu z aplikacją HTML

Podstawowe kryteria oceny oprogramowania

Ponieważ aplikacje oparte o technologię RIA są rozwiązaniami bardzo nowatorskimi, większość z użytkowników Internetu nie miała do tej pory możliwości się z nimi zetknąć. Dlatego też aby przedstawić wiarygodny wpływ proponowanych rozwiązań na zwiększenie wydajności i funkcjonalności aplikacji przeprowadzone zostały badania.

Przeprowadzone badania mają na celu porównanie aplikacji HTML i RIA poprzez poddanie ich ocenie przez głównych odbiorców oprogramowania którymi są internauci. Do podstawowych kryteriów oceny oprogramowania można zaliczyć:

 • Funkcjonalność oprogramowania
 • Szybkość obsługi
 • Wydajność oprogramowania
 • Przyswajalność oprogramowania

Opis przeprowadzonych badań

Badania zostały wykonane na reprezentatywnej grupie 10 użytkowników Internetu w wieku 16-50 lat, obu płci i będących na różnym stopniu edukacji. W celu unifikacji wyników powzięte zostały 4 podstawowe założenia dotyczące przeprowadzanej ankiety.

 • Przeprowadzone zostaną w sumie 4 testy, po 2 na każdy rodzaj oprogramowania.
 • Wszystkie 4 testy odbywać się będą w ciągu 60 min od rozpoczęcia pierwszego z nich.
 • Po każdym z 4 testów osoba badana wypełnia ankietę
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące typu aplikacji, bez podziału na rundy dokonuje się po zakończeniu testu.

Wyniki badań oraz porównanie technologii HTML i RIA

Na podstawie przygotowanej ankiety oraz oprogramowania InteliSHOPh i InteliSHOPf przeprowadzone zostały testy porównawcze związane z czasem obsługi aplikacji. Osoby na których przeprowadzone zostały badania pochodziły z przedziału wiekowego 20-50 lat i miały wykształcenie średnie lub wyższe. Podział na mężczyzn i kobiety był równomierny ponieważ obie grupy stanowiły 50% respondentów.

Czas obsługi dla obu aplikacji został zmierzony dla obu aplikacji i dla dwóch oddzielnych zadań. Wyniki przedstawione są poniżej:

Osoby

HTML - 1

RIA - 1

HTML - 2

RIA - 2

1

04:52

03:03

04:11

03:47

2

04:05

02:14

06:16

04:24

3

04:01

03:05

05:05

03:40

4

03:14

02:34

03:58

03:10

5

03:54

02:25

04:51

03:28

6

04:25

03:13

05:37

04:02

7

04:11

02:59

04:48

03:55

8

05:02

03:34

06:02

04:05

9

04:29

03:11

04:58

03:52

10

04:01

03:34

05:32

03:23

ogółem

42:14

29:52

51:18

37:46

na osobę

04:13

02:59

05:08

03:47

% czasu

100 %

71 %

100 %

73 %


Poniżej przedstawione zostały dwa wykresy pozwalające bezpośrednio porównać czasu wykonania zadań dla obu aplikacji. Pierwszy wykres przedstawia porównanie sumarycznego czasu wykonania zadań obliczony na podstawie wszystkich 10 wyników. Drugi natomiast stanowi obraz średniego czasu wykonywania zadań.
Z pozyskanych informacji i przedstawionych wykresów wyraźnie widać różnicę pomiędzy czasem realizacji tych samych zadań wykonywanych na dwóch różnych aplikacjach. W przypadku korzystania z technologii RIA i aplikacji InteliSHOPf użytkownicy byli w stanie wykonać zadanie w czasie stanowiącym zaledwie 70% czasu potrzebnego na wykonanie tego samego zadania na standardowej aplikacji HTML. Dla tak krótkich zadań, zakładających zakup zaledwie 6 produktów, różnica czasowa wynosiła ponad 1 minutę. Co więcej, zwiększając liczbę zadań do 8 i uzupełniając je o dodatkowy zakup kilku sztuk danego produktu, różnica czasowa również się zwiększała.

Istotą drugiego zadania, polegającego na wykonaniu podobnych czynności, było zbadanie możliwości adaptacji użytkownika do nowego środowiska. Użytkownik ten, przystępując ponownie do aplikacji posiadał już pewne doświadczenia związane z pierwszą turą badania. Okazało się że różnica czasowa w realizacji zadań utrzymana została na tym samym poziomie procentowym. Oznacza to iż czas wykonania zadania jest proporcjonalny do czasu korzystania z aplikacji, a co za tym idzie jest proporcjonalny do liczby wykonywanych czynności. Pozwala to stwierdzić iż korzystanie z aplikacji typu RIA przyspiesza czas wykonania pojedynczej operacji. Większa część z respondentów stwierdziła że właśnie czas i szybkość wykonywanych operacji miał największy wpływ na ich opinie o nowym rozwiązaniu.


Do najważniejszych elementów nawigacyjnych aplikacji pozwalających uzyskać szybki dostęp produktów i informacji zaliczyć można:

 • Drzewko kategorii producentów i automatyczna aktualizacja listy produktów do wybranej kategorii
 • Struktura jedno ekranowa dająca dostęp do produktów, koszyka i wyszukiwarki z jednego poziomu aplikacji
 • Dynamiczne stosowanie filtra do listy produktów


Według osób ankietowanych podstawową przewagą aplikacji opartych o model RIA jest brak konieczności przeładowania okna aplikacji w momencie wykonania jakiejkolwiek operacji. Takie przeniesienie części logiki aplikacji odpowiedzialnej za jej funkcjonowanie na stronę klienta powoduje błyskawiczną reakcję aplikacji na czynności wykonywane przez użytkownika, a co za tym idzie eliminację przestojów i czasu oczekiwania ze strony użytkownika. Ponieważ dane są buforowane w pamięci aplikacji, wszystkie filtry wyszukiwania aplikowane są błyskawicznie do otrzymanej listy produktów, zmiany ilości produktów w koszyku akceptowane są automatycznie przez system a raz wpisane dane użytkownika podczas rejestracji pozostają zapamiętane do końca sesji.

U większości z użytkowników systemu wraz z korzystaniem a aplikacji można zauważyć wzrost zaufania do rozwiązania typu RIA. W odniesieniu do drugiego testu, przeciwieństwie do aplikacji HTML, ocena korzystania z aplikacji RIA była wyższa od pierwszej oceny wystawionej po zakończeniu pierwszego testu. W przypadku aplikacji HTML ocena pozostawała na tym samym poziomie lub też spadała poniżej progu z pierwszej rundy testu. Pokazuje to że mimo iż użytkownicy nie znają i nie są przyzwyczajeni do tego typu rozwiązań to bardzo szybko się do nich przyzwyczajają, a co więcej, preferują je od rozwiązań standardowych. Pozwala to stwierdzić iż istnieje duże zapotrzebowanie na tak innowacyjne rozwiązania a przed technologią Macromedia Flex widnieje świetlana przyszłość.